СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Речник по история за 5. клас

Най-важните термини думи и термини, изучавани по история и цивилизация в 5. клас по новата учебна програма

 

А

Агора  - Главен площад в елинския град, където бил разположен пазарът и се  провеждало народното събрание
Акведукт - Надземен водопровод, с който се осигурявала питейна вода за града, понякога от десетки километри разстояние
Акропол - Укрепената вътрешна част на елинския полис, разположена на хълм, с дворци и храмове
Амфитеатър - Съоръжение в големите градове, с овална арена, където се провеждали гладиаторските игри
Амфора  - Античен съд, наподобяващ керамична ваза с яйцевидна форма, тясно дълго гърло и две вертикални дръжки
Античност - В широк смисъл – исторически период, който продължава от появата на първите писмености, до 5.в. сл. Хр.; в тесен смисъл – период, който обхваща развитието на елинската и римската цивилизация – от 8.в.пр.Хр. до 5.в.сл.Хр. (от лат. „древност“)
Археология - Наука за древността, която открива и изучава материалните следи от миналото (от гр. „архео“ – древен и „логос“ слово, наука).
Астрономия - Наука, която изучава небесните тела

 

Б

Библия - Свещената книга на християните, която се състои от Стар и Нов завет
Библия  - Свещена книга на евреи и християни. Първата ? част – Старият завет, описва ранната история и религията на евреите. Новият завет разказва за делата на Исус Христос и неговите ученици. Евреите признават само Стария завет.
Бронз - Материал, получен при смесването на два метала – мед и калай.
Буквено писмо - Писменост, при която всеки знак съответства на определен звук


В

Варвари - Народите, които били чужди на римската цивилизация
Век - Период от време, който се състои от 100 години, столетие.
Възкресение - Съживяване, възраждане след смърт; възкресение Христово – най-големият празник на християните


Г

Гладиатор - Най-често роби, които преминавали специално военно обучение, които се биели помежду си или с диви животни за развлечение на римските граждани.
Град държава - Малко по територия държава, която включва град и прилежащата му обработваема земя
Граждани - Свободните мъже в елинските полиси, които притежават земя и имат право да участват в народното събрание
Гражданска война - Война между различни групи от населението в една държава.

 

Д

Делта - Устието на река, разделена на много ръкави, и прилежащата ? равнина.
Демокрация - Пряка форма на участие на гражданите в управлението на полиса; днес – непряко (чрез народни представители) участие в управлението на държавата.
Династия - Владетелите от един род
Държава  - Организация на хора, живеещи върху определена територия с общо управление – владетел, служители и войска.

 

Е

Евангелия - Четири книги от свещената книга на християните, които разказват за живота и проповедите на Иисус (от гр. „блага вест“)
Еволюция - Постепенно и продължително изменение, развитие
Елинизъм - Периодът от IV до I в. пр. Хр., който се характеризира с взаимното проникване на елинската цивилизация и източните цивилизации в резултат от завоеванията на Александър Велики на изток.
Епос - Съвкупност от произведения с митологичен, героичен и исторически сюжет
Епоха - Голям период в историята, който се определя на основата на значими събития и явления.
Ера - Много дълъг период от време.

 

Ж

Жертвоприношение - Принасяне на жертва, обикновено животно, на богове
Жрец - Човек, който служи на боговете като посредник между тях и хората

 

З

Земеделци - Хора, които осигуряват прехраната си, като обработват земята и отглеждат растителни култури.
Зикурат - Храм в Месопотамия, който има форма на стъпаловидна пирамида

 

И

Император - Военна титла, която по време на републиката се давала на главнокомандващ, донесъл славни победи за римската армия; върховен управник по време на империята.
Империя - Голяма по територия държава, управлявана от един владетел, в която живеят различни народи
Исторически източници /исторически извори - Всички следи, които съдържат информация за миналото.
История - Наука, която изучава миналото на човечеството (от гръцката дума „проучване“ ).

 

Й

Йероглиф - Символ от писмената система на Древен Египет, при която всеки знак означава дума или сричка

 

К

Ка - В Древен Египет – двойник, сянка на всяко живо същество
Календар  - Система за изчисляване на времето, основана на периодичността на движението на слънцето или луната. С нея отбелязваме дните и месеците на една година. Думата „календар“ произлиза от латинската дума „календи“ – първият ден от месеца. В Древен Рим било прието на този ден да се плащат лихвите по дълговете. За да не забравят и да не натрупат още дългове, длъжниците отбелязвали дните за плащане в календара.Съвременният календар води началото си от слънчевия календар на древните римляни, който съдържал 365 дни, а на всеки 4 години се добавял по още един ден към месец февруари, за да станат дните 366. Броенето на дните започвало от 1 януари, за да завърши на  31 декември. През 16.век били направени нови поправки в този календар, които днес са приети от повечето държави в света.
Кивотът на завета - Свещеният сандък, в който се пазели скрижалите (каменните плочки с Десетте Божи заповеди)
Клинопис - Писмени знаци, използвани от народите в Месопотамия, които означават отделни думи или срички
Колонизация - Процес на заселване на нови, чужди територии чрез създаването на колонии
Колония - Град, основан на ново място
Комедия - Вид драматическо произведение, в което се осмиват човешки недостатъци.
Култ - Почит към божество, свързана с извършването на определени ритуали

 

Л

Лаконичен - Кратък, съдържателен
Легион - Основна бойна единица в Древния Рим, състояща се от тежковъоръжени пехотинци.
Летоброене - Определяне на времето по години, кат за начало се взема важно историческо събитие.

 

М

Магистрати - Държавни служители, натоварени с управлението на обществените дела, избирани за определен срок от гражданите.
Месопотамия - Название, дадено от древните елини на територията между реките Тигър и Ефрат; учените често наричат тази територия и Двуречие (от гр. „междуречие).
Мит - Разказ за приключенията на богове и герои, в който хората намирали обяснение за сътворението на света, появата на човека и природните явления.
Митология - Съвкупност от митовете на един народ
Монументален - Величествен, впечатляващ със своя размер (отнася се за сгради, скулптури, картини)
Музей - В древногръцката митология музите били богини покровителки на поезията, изкуството, и науката; Александрийският музей издигнат през III в. пр. Хр., бил елинистическият център на образованието и науките, в него се стичали учени от целия античен свят; от него води произхода си съвременното значение на думата „музей“.
Мумия  - Предпазено от разлагане човешко тяло чрез обработването му с ароматни треви, смоли и масла

 

Н

Некропол - Град на мъртвите (гробище)
Номади - Хора без постоянен дом, които се придвижват в търсене на храна

 

О

Оазис - Място в пустинята, където има вода и растителност
Общество - Голяма група от хора, обединени от различни отношения, които взаимодействат помежду си и живеят заедно
Олигархия  - Управление на малцина знатни и богати семейства.
Олтар - Място, върху което се извършвали жертвоприношения.
Оратори  - Хора, опитни в говоренето пред публика
Оръдия на труда - Сечива, създавани от хората и използвани в трудовата им дейност.

 

П

Пантеон - Храм на всички богове (от гр. „всички богове“)
Папирус - Материал за писане, който бил изработван от стъблата на едноименното растение
Партенон - Храмът на богинята Атина на Акропола, Атина (Гърция), част от световното културно наследство на ЮНЕСКО
Патриции - Римляни, произхождащи от най-знатните и влиятелни римски родове, които притежавали голяма част от земята и образували основното ядро на армията.
Пирамида - Гробница на владетел в Древен Египет, построена от огромни каменни блокове
Писменост - Система от знаци и букви за представяне на думи в писмена форма.
Плебеи - Непълноправни пришълци и техните наследници
Поданици - Хора, които са под властта на един владетел в дадена държава
Полис - Самоуправляващ се град държава в Елада, който включва града и прилежащите му територии
Политеизъм - Многобожие; вяра в много богове
Праистория - Първият и най-дълго продължил период от развитието на човечеството, с който се отбелязва времето преди появата на писмеността.
Провинция - Завладяна и управлявана от Рим територия извън Италия.
Прорицание - Предсказание, предвиждане на бъдещето
Пунически войни - Войните между Рим и Картаген. (От името „пуни“, с което римляните наричали жителите на Картаген.)

 

Р

Религия  - Вярата на хората в свръхестествени сили и божества, които контролират съдбата им
Религия  - Система от вярвания и практики, която обяснява света, организацията на обществото и представите за добро и зло
Република - Форма на държавно устройство, при която държавната власт е в ръцете на управници, избирани от гражданите за определен срок.
Роб - Човек, на когото е отнета личната свобода и му е наложено да извършва принудителен труд
Романизация - Процес, при който Рим приобщавал подчинените народи към своята култура, обичаи и начин на живот

 

С

Сатрапия - Административна област в Персийската империя, която обикновено обхваща земите на един покорен народ; нейният управител (сатрап) назначаван лично от царя отговарял за събирането на данъците, за набирането на войници и раздавал правосъдие
Светилище - Място, посветено на божество, където се извършвали определени ритуали
Свободни хора - Хора, на които не е отнета личната свобода
Седемте чудеса на античния свят - Списък с най-известните забележителности на античния свят, създаден от древните автори.
Селищна могила - Могила, оформена от останките на селища, съществували на едно и също място в продължение на много години.
Сенат - Висшият орган в републиката; сенаторите най-напред били избирани измежду патрициите, а после – измежду всички бивши магистрати
Синагога - Еврейски молитвен дом
Скрижали - Каменни плочи с Десетте Божи заповеди, които Бог дал на Мойсей
Сфинкс - Същество с тяло на лъв и глава на човек

 

Т

Театър - Място за изнасяне на театрални представления, където местата на зрителите са разположени стъпаловидно, за да може добре да ес вижда сцената; изкуство, в което актьори играя драматически произведения. (От гр. „място за гледане“)
Терми - Обществени комплекси с бани, градини, терени за спорт и библиотеки
Трагедия - Вид драматическо произведение, в което острите конфликти завършват с нещастен край.
Тракийски конник - Тракийски бог или герой, изобразяван като конник

 

У

 

 

Ф

Фараон - Титла на владетеля на Древен Египет (на езика на египтяните – „този който живее в палата“)

 

Х

Хилядолетие - Период, който се състои от 1000 години (10 века).
Хоплит - Тежковъоръжен елински пехотинец
Храм - Сграда, построена като дом на божество, в която се извършват религиозни ритуали, за да се измоли неговото благоволение
Хронология - Подреждане на събитията според последователността, в която са се случили (от гр. „хронос“ – време и „логос“ – слово, наука).

 

Ц

Царство - Държава, при която властта е съсредоточена в ръцете на един човек и се предава по наследство; думата произлиза от владетелската титла „цар“
Ценности - Представите на хората за добро и лошо, за правилно и грешно; те дават посока и смисъл на живота, определят поведението на хората
Цивилизация - Общество в напреднал етап на организация, което се отличава със следните белези: уседналост на хората; постоянен източник на храна. Разделение на труда и специализация на трудовата дейност; държава; обща религия; писменост и развитие на науката и културата. (произлиза от латинската дума „гражданин“)
Църква - 1.Общността на християните; 2. сградата в която се извършват християнските богослужение

 

Ч

Чиновник - Човек на държавна служба

 

Ш

Шедьовър - Уникално, изключително произведение на изкуството; образец.

 

Щ

 

Ю

Юдаизъм - Една от най-древните религии, изповядвана и днес от евреите, характеризираща се с вярата в един Бог – Йехова
ЮНЕСКО - Съкращение на името на организацията на ООН за образование, наука и култура, която се грижи и за запазването на много забележителности в много държави по целия свят, признати за световно културно и природно наследство.

 

Я

 

 

В НАЧАЛОТО