СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Речник по история за 6. клас

Най-важните термини думи и термини, изучавани по история и цивилизация в 6. клас

 

 

А

Аба  -  Дебел груб вълнен плат.

Автономия  -  Културно и/или политическо самоопределяне и самоуправление на дадена общност.

Авторитарно управление  -  Ограничава конституционните свободи, но не се стреми към пълно подчиняване на обществото.

Администрация  -  Органите на държавното управление и чиновниците, които работят в тях.

Амнистия  -  Пълно или частично освобождаване от наказание на осъдени лица; помилване.

Атентат  -  Нападение или покушение срещу някого с политическа цел; политическо убийство

 

Б

Башибозук  -  Нередовна войска от мюсюлмани, използвана от османската власт за потушаване на бунтове.

Болшевишката партия  -  Партията на руските комунисти, която през 1917г. идва на власт в Русия чрез революция. През 1919 г. под нейно ръководство е основан Комунистическият интернационал – международна организация на комунистическите партии, член на която става и БКП.

Бюджет  -  Държавен бюджет се наричат предварителните изчисления за приходите и разходите на държавата за една година.

 

В

Велики сили  -  Най-силните европейски държави през ХІХ в.: Великобритания, Франция, Австро-Унгария, Германия, Италия, Русия.

Високата порта  -  През ХІХ век е наричано османското правителство.

Владици  -  Висшите духовници – епископи и митрополити.

Външна политика  -  Част от дейността, с която всяка държава поддържа отношенията си с другите държави. Тя използва средствата на дипломацията и на войната. Дипломацията си служи с мирни средства: преговори, обсъждания, споразумения, договори.

 

В началото
Г

Гайтан  -  Ширит за украса на дрехи от сплетени конци.

 

В началото

Д

Демократично управление  -  Демократичното управление се основава на равнопоставеността на всички граждани пред законите, изборността на органите за управление, гражданските и политическите права на личността.

Дискриминация  -   Установено по закон неравенство между хората. Тя се свързва с унижаване или подценяване на граждани заради произход, религия, политическа принадлежност, пол, цвят на кожата и др.

 

В началото

Е

Европеизация  -  Възприемане и усвояване на европейските  норми в различни области на обществения и културния живот.

Емигранти  -  Хора, които по различни причини напускат родината си.

Епархия  -  Голяма църковна област, оглавявана от епископ.

 

В началото

„Желязна завеса”  -  Израз за означаване на символичната граница, която разделя Европа на две политически системи.

 

В началото

З

Завера  -  Тайна подготовка за бунт. Заговор. Съзаклятие.

 

И

Идентичност  -  Съвкупност от всички особености на дадена нация – култура, история, традиции, поведение на гражданите, които я различават  другите нации.

Интелигенция  -   Обединява образованите хора – учители, учени, творци, чиито професии са свързани с умствен, а не с физически труд. Наричат се още интелектуалци.

 

В началото

К

 Капитал  -  Съвкупност от богатство: пари, имоти и др. Което притежателите на капитал (капиталистите) влагат в производството, търговията, транспорта, банковото дело, културата с цел постигане на печалба.

Коалиционно правителство  -  Правителство, което се състои от представители на две или повече политически партии.

Колективизация  -  Обединяване на земята, животните и техниката на земеделците в кооперативи (ТКЗС) с цел машинно обработване и повишаване на добивите.

Комитет  -  Група от хора, които са натоварени от други или се самоорганизират да работят за определено дело.

Конак  -  Сградата, в която се помещава османската управа в населените места.

Конституционна монархия  -  Форма на държавно устройство, при която властта на владетеля (монарха) е ограничена от конституцията.

Конституция  -  Основният закон, по който се управлява една страна.

Коопериране  -  Доброволно обединяване на производители с цел увеличаване на производството.

Корупция  -  Използване на определено положение във властта за лична изгода, най-често чрез вземане на подкуп. Тя е крайно вредна за обществото, защото подрива неговите ценности.

Културни институции  -  Органи и учреждения за развитие на образованието, науката, изкуството.

 

В началото

Л

Лагери  -  Лагерите са създадени в кроя на 1944 г. за затваряне на противници на властта без съд и присъда, в нарушение на Търновската конституция.

Лагерите на смъртта  -  Създадени са в Германия и в окупираната от нея Полша. В тях са затваряни евреи, славяни, роми и др., първо от Германия после от съюзните и от окупираните държави. Принудени да  се трудят в нечовешки условия те са измъчвани, умъртвявани с отровен газ и изгаряни в пещи. В лагерите са унищожени над 6 милиона евреи, 1 милион роми и стотици хиляди хора от други етноси.

Леви сили  -   В България са БЗНС, Българската комунистическа партия (БКП), Българската работническа социалдемократическа партия.

Литургия  -  Основното християнско богослужение.

 

В началото

М

Модернизация   -  Процес на обновяване на обществения живот, стопанството, културата и политическото устройство. Тя започва в Западна Европа през периода на новото време.

 

В началото

Н

Национализация  -  Превръщане на частни предприятия и имущество в държавни чрез отнемане от собствениците им; одържавяване.

Нация  -  Национална общност. Голяма група от хора, които възприемат себе си като едно цяло, свързани са от общ език и култура, от съзнанието за общо минало и от стремежа към собствена държава.

Неутралитет  -  Политическа линия на отказ от обвързване с която и да е държава или коалиция от държави.

Нов стил (н. с.)  -  Означаване на датите според въведения през 1916 г. в България нов Григориански календар. Към датите от ХІХ в. се прибавят 12, а към датите от ХХ в. – 13 дни.

Ново време  -   Модерната епоха. Периодът от великите географски открития (1492) до Първата световна война (1914-1918).

 

В началото

О

Обществото на народите (ОН)  -  Международна организация създадена след края на Първата световна война (1919) с цел да осигурява мира и сигурността в света, като разрешава спорове между държавите членки по дипломатически път.

Окупация  -   Заемането на територията на една държава от чужди войски без нейното съгласие.

Опозиция  -  Политическите партии и организации, които се противопоставят на управляващата партия/и.

Опоненти  -  Политическите опоненти имат различни или противоположни възгледи. Политиците с добра политическа култура се противопоставят едни на други с думи и аргументи, а не с обидни думи и клевети.

Организацията на обединените нации (ООН)  -  Основана през 1945 г. с цел да съдейства за опазването на мира и сигурността в света.

Ориент  -  Буквало – изток. Название, използвано за географското пространство на Югоизточна Европа, Мала Азия и Близкия изток. Свързва се с културна и стопанска изостаналост.

Оставка  -  Известяване за напускане на заеман пост.

 

В началото

П

Пазарни принципи  -  В производството и търговията са съобразени с действителната стойност на стоките, с тяхното търсене и предлагане на пазара. Спазването им дава свобода на стопанската инициатива.

Партия  -  Политическа партия е организирана група от хора, обединени около общи възгледи за развитието на обществото и управлението на държавата.

Преврат  -  Държавен преврат е завземането на властта по незаконен и насилствен начин.

Предприемач  -  Човек, който влага собствени средства и усилия и извършва стопанска дейност, за да си осигури печалба.

Примирие  -  Прекратяване по взаимно споразумение на състоянието на война между две държави, след което трябва да се подпише мирен договор.

Производствени технологии  -  Начините и средствата (машини, материали) за производството на даден вид стоки.

Прокламация  -  Тържествено обръщение, с което се оповестява важно държавно решение.

 

В началото

Р

Революция  -  Бърза и коренна промяна в определена област на живота. Революциите в политическия и обществен ред по-често се извършват с оръжие, а не с мирни средства.

Регентство  -  Орган, окйто управлява държавата при дълго отстъствие, болест, непълнолентие или отказ на владетеля от престола.

 

В началото

С

Сателити  -  Държава-сателит е онази, която е зависима от друга голяма държава, която ръководи нейната политика.

Светско  -  Гражданско. Онова, което не е свързано с религията.

Социализъм  -  Държавен социализъм е название на обществената уредба в държавите от Източна Европа след Втората световна война до 1989 г.

Стабилизация  -  Устойчиво положение на различни страни от обществения живот за продължителен период от време.

„Студената война”  -  Израз, с който се определя периодът от 1946 г. докъм средата на 60-те години, когато противопоставянето между Изтока и Запада и пряко между СССР и САЩ е много силно. Светът се изправя пред прага на „гореща” война, но не го преминава.

Съветски съюз (СССР)  -   Федеративна дърава, образувана през 1922 г. на мястото на Руската империя вследствие победилата бошевишка ревлюция (1917).

 

В началото

Т

Традиция  -  Утвърден начин на мислене или действие, наследен от предишните поколения.

 

В началото

У

Указ  -  Писмена заповед на монарха.

 

В началото

Ф

Х

Хъшове  -   Българските революционни емигранти във Влахия, които живеели в мизерия и търсели начин да помогнат за освобождението.

 

Ц

 Ценности  -  Обичаи, качества или правила, чиято важност се приема от повечето хора.

 

Ч

Ш

Щ

Ю

Юрод  -  Стара българска дума за глупак, глупав човек.

Я

В началото