СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Речник термини

Думи и термини по история и цивилизация за 7. клас

А

Агора - Название на градския площад в гръцкия полис
Акведукт - Мост-канал, по който водата протича над река, долина и др., за да достигне до римския град
Акропол - Укрепената част в елинския град
Амфитеатър - Полукръгла или кръгла постройка за зрелища, в която местата са стъпаловидно разположени около арената, всеки следващ ред е по-висок от предходния
Амфора - Античен съд с две дръжки, с тясно гърло и заострено дъно
Анали - Летопис, хроника; исторически събития, представени в хронологичен ред
Аргонавти - Участници в експедицията на героя Язон с митичния кораб „Арго” до Колхида (Грузия), за да донесат Златното руно
Аристокрация - Висшето съсловие с благороден (знатен) произход, което разполага с привилегии и власт
Арсенал - Складиране на оръжия или бойни припаси
Археология - Букв. -  „наука за древността”; наука за изследване на материалните исторически източници
Архонт - Буквално „този, който командва”, висши служители в Атина, 9 на брой, избирани за срок от 1 година
Астрология - Сбор от правила за предсказване на земните събития и човешките съдби по разположението и влиянието на звездите
Астрономия - Наука за небесните тела и Вселената
Ахейци - „Първите гърци”

В началото


Б

Базилика - Най-разпространената публична сграда в римския град, в която се помещавали градската борса, търговските кантори и пазара; от края на ІІІ в. – християнски храм
Буквено писмо - Писменост, при която всеки знак означава звук; записва се как звучи думата

В началото


В

Варварин - У древните гърци и римляни, пренебрежително название към всеки чужденец, който не разбира езика им и не познава тяхната култура
Ветерани - Стари и опитни войници от римската армия, които след завършване на службата си получавали земи и пари
Вето - Букв. „забранявам”; правото на народния трибун в Рим да налага забрана върху решенията на Сената
Вселенски събор - Събор с участие на представители от цялата християнска църква, на който се взимат решения относно вярата и църквата, задължителни за всички християни


Г

Гимназион - Сграда за обучаване на и гражданите във военното изкуство чрез физически упражнения
Граждани - В Древна Елада – свободните хора, които участват в управлението на полиса, имат не само задължения, но и права

В началото

Д

Демагогия - Преднамерено въздействие върху чувствата на хората чрез лъжливи и примамливи обещания за постигане на користни цели
Демокрация - Форма на държавно управление. В Древна Елада – пряко участие на всеки гражданин в управлението на полиса.
Диктатура - Еднолично управление, основано на силата на армията
Долмен - Гробница от масивни каменни блокове през бронзовата и желязната епоха
Драконт - Законодател в Атина
Държавен апарат - Съвкупност от органите на държавното управление
Дякон - Помощник на свещеника в богослужението

В началото

Е

Еволюция - Постепенно развитие
Едикт - Важна заповед или разпореждане на римския император
Едили - Висши магистрати, които се грижели за реда в Рим, за продоволствията и за уреждане на обществените игри
Експанзия - Проникване, нашествие
Елинизъм - Епохата между ІV – І в. пр. Хр., когато в границите на създадената от Александър Македонски империя се осъществява взаимното проникване на елинската и източната култура. През тази епоха науката, изкуството, литературата и философията достигат изключителни постижения.
Епископ - Висш църковен служител
Ера - Голям период от време
Естетика - Наука за изкуството; усет за красота
Етика - Съвкупност от норми и правила за поведение. Морал, както и учението за морала, за неговото развитие и принципи
Етруски - древни племена, населявали през първото хил. пр.Хр. северозападната част на Апенинския полуостров, създали развита цивилизация, преди римската и оказала върху нея голямо влияние.

В началото

З

Зикурат - Храм на божество в Месопотамия, който има форма на стъпаловидна пирамида

И

Идолна пластика - Фигурки на хора или животни, изработвани от камък, кост, метал, притежаващи магическа сила
Илоти - Название на робите в Древна Спарта, кокореното мастно население, което обработвало парцела земя на спартанеца
Император - По време на римската република звание, давано на военачалници, приели триумф; от нач.на ІІІ в. официална титла на владетеля на римската държава
Империя - Огромна по територия държава, в която съжителстват различни по произход народи, религии и култури
Индоевропейци - Индоевропейци – езикова и етническа общност, говореща на един език, разпаднала се през ІV хил.пр.Хр.; съвременни индоевропейски народи са славянските (българи, сърби, руснаци, поляци и др.), германци, англичани и др.
Инсула - Букв. „остров”; застроено с жилища правоъгълно пространство в Римски град, очертано от пресичащите се под прав ъгъл градски улици; многоетажна жилищна сграда

Й

Йерархия - Строго определен ред на длъжностите
Йероглиф - Символ от образното писмо на Древен Египет. Един йероглиф предава дума, понятие, мисъл.

В началото

К

Кавалерия - Конна армия; конница
Кадилница - Окачен на верига малък съд с жар и тамян, с който се кади по време на религиозните обреди
Кивот - Свещен сандък, в който се пазели скрижалите с Десетте божи заповеди
Клинописи - Писмени знаци на шумерите, които означават отделни срички или думи.
Клиент - в Рим е човек под покровителството патрон; задължен е да бъде верен и да помага на своя покровител
Колонизация - Процес на заселване на нови, чужди територии
Колония - Селище, създадено от заселници
Космополит - Човек, който живее и работи в различни страни; гражданин на света
Кохорта - Основната военна единица в римския легион, в която влизали около 480 човека
Кратер - Античен съд за смесване на вино и вода
Култура - В археологията - състояние на обществения, стопанския и умствения живот в една или друга епоха

В началото

Л

Латини - древно италийско племе, основало Рим
Латифундия - Огромно поземлено владение в римската държава
Легат - Сенатор, изпратен с мисия в чужда държава, пратеник
Легион - Основна бойна единица в римската армия (6 000 души)
Лугург - Законодателят на Спарта.

В началото

М

Магистрат - Лице, което заема висша държавна длъжност в Рим; висш служител
Метрополия - Град или държава, които са създали колонии
Минойска цивилизация - Цивилизацията на остров Крит. „Първите европейци”.
Мистерии - Религиозни празненства само за посветени
Мит - Разказ за приключения на богове и герои, в който в древността хората намирали отговор и на въпроси, свързани с възникването на света и появата на човека, обяснения за природни явления и др.
монархия - Форма на държавно управление, при която върховната власт принадлежи на един човек и е наследствена.
Монотеизъм - Вяра в един бог
Музи - Название на деветте богини, смятани за покровителски на науката и изкуствата, вдъхновителки на поети, артисти и учени

В началото

Н

Неолитна революция - Преходът от лов към животновъдство и от събирателство към земеделие
Номарх - Управител на област (нома) в Древен Египет, назначен лично от фараона и подчинен пряко на него

В началото

О

Обелиск - Каменна колона с четиристранна форма, на която има надписи
Обсерватория - Сграда за наблюдение и изследване на небесните тела
Олигархия - Форма на държавно управление, съсредоточено в ръцете на няколко знатни богати семейства от аристокрацията
Омир - Древногръцки поет, автор на „Илиада” и „Одисея”.

В началото

П

Пантеон - Всички божества в дадена политеистична религия
Папирус - Тревисто растение, от което в древността се изработвал материал за писане; така наричали и самия материал за писане
Патрон - в Рим е „покровител“ или „настойник“, поел нещо като „бащинска опека“ над своя клиент
Патриции - коренното население на Рим, първоначално само те управлявали
Пергамент - Специално обработена кожа, използвана през древността за писане
Питос - Голям керамичен съд  за съхранение на зърно и други продукти, вкопаван в земята
Плебс - Низшите слоеве на градското население в Римската държава
Плебеи - преселниците в Рим и техните потомци, първоначално не управлявали
Полис - Град-държава в древна Елада. Включва града и прилежащите му територии
Политеизъм - Вяра в много богове
Презвитер - Свещеник
Претор - Висш магистрат в Рим, който имал съдебна власт; след ІІІ в.пр.Хр. – управител на провинция
Преторианци - Личната гвардия на римските императори
Префект - Букв. „стоящ начело”; название на лице в римската държава, което изпълнява специална задача в управлението или военно ръководство
Провинция - Страна, вън от Италия, покорена от римляните чрез война
Проза - Литературно творчество  в немерена реч; разкази, романи, пътеписи, есета и др.
Пуни - Римско название на картагенците

В началото

Р

Резиденция - Място където постоянно или временно пребивава държавният глава (монарх) или високопоставен служител
Религозен култ - Почит и служене на дадено божество, свързани с извършването на определени ритуали
Република - Букв. „общо дело”; форма на управление, при която властта в държавата принадлежи на избрани за определен срок органи на властта
Романизация - Процес на възприемане на римския бит и култура от покорените народи в Римската империя

С

Сатрапия - Административна област в Персийската империя, чийто управител (сатрап) е назначен лично от царя. Обикновено територията й обхваща един народ.
Светилище - Място, посветено на божество, където се извършвали определени ритуали и жертвоприношения
Седемте чудеса на света - Строителни паметници и произведения на изкуството, които поразявали със своите необикновено големи размери, техническа сложност на изпълнението и великолепие: Египетските пирамиди, висящите градини на Семирамида във Вавилон, храмът на Артемида в Ефес, статуята на Зевс в Олимпия, гробницата на Мавзол в Халикарнас, Родоският колос, Александрийският фар
Семити - Сборно название за народите, които в древността населявали големи територии в Близкия и Средния изток. Днес семити са арабите и евреите.
Сенат - Съветът на старейшините, висшият държавен орган в Римската република
синагога - Еврейски молитвен дом
Скрижали - Каменни плочки с Десетте Божи заповеди, които Бог дал на Моисей на Синайската планина

В началото

Т

Театър - Постройка за представление
Терми - Обществени бани в Древния Рим
Тирания - Форма на държавно устройство, установена по насилствен път и основаваща се на управлението на един човек
Толерантност - Търпимост към чуждо поведение и мнение, към чужда религия
Тотемизъм - Почитане на животно като родоначалник (тотем) на племето
Трибали - Едно от тракийските племена, населяващо земите между Стара планина и реките Морава, Дунав и Искър
Триумвират - Съюз, управление на трима души

В началото

Ф

Фаланга - Бойна формация на тежката пехота, използвана през античността
Фараон - Титла на владетеля на Древен Египет
Философия - Букв. „Любов към мъдростта”; наука за мъдростта
Форум - в  Римската цивилизация - главният градски площад; търговски, финансов, политически и съдебен център

Х

Хети - Индоевропейско племе, което се заселва през ІІ хил.пр.Хр. в Мала Азия. През ХVІІ в.пр.Хр. създават голяма държава, която четири века по-късно се разпада. Използват клинописното писмо
Хитон - Дреха в древна Елада, използвана и от мъжете, и от жените; била подобна на риза, често без ръкави
Хомо сапиенс - „разумен човек”
Хоплит - Елински тежковъоръжен пехотинец

В началото

Ц

Ценз - Условия (възраст, образование, имущество и др.) за заемане на дадена длъжност
Цензор - Римски магистрат, извършвал оценки на имуществата, бдял за морала
Центурия - най-малкото подразделение на римския легион от 100 души
Цивилизация - 1.Висша степен на развитие на човешкото общество с развити изкуство, духовен живот, управление и др.

Ш

 

В началото

Ю

юдаизъм - Религията на евреите
юридически - Който се отнася до правото; правен; свързан със законите

Я

 

В началото