СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Общество и държава в зората на модерната епоха

План на урок №6 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Корпоративната обществена система в началото на новото време
   1. Корпорации – организирани групи от хора:
     1. Духовенство
     2. Аристократи
     3. Селяни
    1. положението на хората – по рождение, не може да се променя
   2. Не бил важен отделният човек, а групата, към която той принадлежал             
   3. Буржоазия (буквално градско съсловие) –
   4. през онази епоха не всеки, живеещ в рамките на града, имал правата на буржоа. За това се изисквало притежаването на определено имущество и доказано жителство в рамките на общността
 2. Държавата
  1. Държавата в началото на новото време – сбор от феодални владения и градове, територии и дори по-малки монархии
  2. Сеньорална монархия – основният тип монархическа власт, характерна за феодалното общество, при която кралят бил сеньор на своите васали и на тази основа можел да изисква тяхното подчинение. При скъсване на сеньориално-васалните връзки подобна монархия се разпадала
 3. Модерната монархия – владетелят не е вече пръв между равни, а със силна власт
   1. Абсолютната монархия (Франция)
    1. причини – Франция е разнородна в териториално, социално, политическо и езиково отношение, кралят е единственият обединител
    2. за владетеля е по-важна силната власт отколкото религиозната вярност
   2. Ограничената монархия (Англия):
    1. управлението е силно, но ограничавано
    2. градовете засилили ролята си в управлението, защото държавата се нуждаела от тяхната финансова подкрепа
    3. Английският парламент:
    4. Камара на лордовете – благородническото съсловие и по-дребните аристократи (джентри)
    5. камара на общините – представители на градовете и графствата
   3. Източна Европа
     1. Съществуват гигантски държави – Русия, Османската империя, Швеция и Полша-Литва, в които преобладава феодалността, градовете нямат роля в управлението, изостават от модерното време